top of page

Kanthaya 

ใบประกาศนียบัตรการแปลภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ดิฉันเรียนจบระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ จาก Guilin University of Electronic Technology ประเทศจีน คะแนนสอบ Toiec 920 คะแนน และHSK5 237 คะแนน ดิฉันได้ผ่านการสัมนา อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปลมามากกว่า45ชั่วโมง (รวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือแปล) และเป็นผู้ทำงานสอน และวิทยาการให้ความรู้ด้านการแปลมากกว่า200ชั่วโมง และมีผลงานการแปลมากกว่า300,000คำ พร้อมประสบการณ์แปลมากกว่า 5 ปีให้กับบริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ

184cd30b-3155-4e26-85de-aab8254aec24.jpg

01

Certifications: 
- Thailand Professional Qualification Institute
- Test Of English For International Communication
- Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese-language             
  proficiency test)

02

Education:
Sammuk Christian Academy
- Guilin University of Electronic Technology
- Faculty of Language and Culture

Translation Certificate.png
bottom of page